Бухгалтер VersuS ОСМД «Одиссей-55». Продолжение

Все-таки «кинули»? 
или 
За чей счет банкет?

Почти полгода шло рассмотрение дела по исковому заявлению бывшего бухгалтера (ФЛП Моголдян Татьяна Михайловна) к ОСМД «Одиссей-55» о взыскании задолженности в размере 7670,00 грн. за оказанные консультационные услуги по налоговому законодательству и ведению бухгалтерского учета.

1 июня 2021 года Хозяйственный суд Одесской области огласил резолютивную часть решения по делу № 916/3491/20. Исковые требования ФЛП Моголдян Татьяна Михайловна к ОСМД «Одиссей-55» были удовлетворены частично, а именно в размере чуть более 6300 гривен. Кроме этой суммы, которая должна быть уплачена истцу, ОСМД обязано оплатить судебный сбор в размере 1735 гривен и 68 копеек государству.

Сторонам по делу дается 20 дней на обжалование решения. Решение суда будет готово 8 июня 2021 года.

Подробнее о начале судебного разбирательства и по сути в статье - Правление ОСМД «Одиссей-55» в суд не идет?

Дополнено.


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"01" червня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/3491/20

Господарський суд Одеської області
У складі судді Желєзної С.П.
Секретаря судових засідань Ловга В.М.
За участю представників сторін:
Від позивача: Моголдян Т.М., Калашнікова М.О. на підставі ордеру;
Від відповідача: Коваль А.В. /керівник/;


Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом фізичної особи-підприємця Моголдян Тетяни Михайлівни до об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одісей-55" про стягнення 7 670,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:


Фізична особа-підприємець Моголдян Тетяна Михайлівна (далі по тексту ОСОБА_1 ) звернулась до господарського суду із позовною заявою до об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одісей-55" (далі по тексту ОСББ "Одісей-55") про стягнення заборгованості у розмірі 7 670,00 грн. Позовні вимоги обґрунтовані фактом неналежного виконання відповідачем зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору про надання консультаційних послуг з податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку №01-05/2020 від 19.05.2020р. в частині оплати вартості наданих позивачем послуг протягом періоду з 16.08.2021р. по 08.09.2021р.
ОСББ "Одісей-55" заперечувало проти задоволення заявлених позовних вимог, посилаючись на ненадання позивачем доказів на підтвердження фактичного надання послуг, якість яких має відповідати умовам договору №01-05/2020 від 19.05.2020р., протягом спірного періоду. Наведене, за переконанням відповідача, свідчить про відсутність правових підстав для задоволення заявлених ОСОБА_1 позовних вимог.


Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.


19.05.2020р. між ОСББ "Одісей-55" (Замовник) та ОСОБА_1 (Виконавець) було укладено договір про надання консультаційних послуг з податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку №01-05/2020, відповідно до п. п. 1.1 -1.3 якого за цим договором Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець бере на себе зобов`язання з надання консультаційних послуг з фінансової діяльності, податкового законодавства та послуг з ведення бухгалтерського обліку в порядку, обсязі та на умовах, визначених цим договором відповідно до чинного законодавства України. Послуги за цим договором надаються протягом одного року. Цей договір передбачає обов`язки бухгалтера Замовника без включення бухгалтера до штатного розкладу підприємства.


Згідно з п. 2.1 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. Виконавець із урахуванням п. 1.1 цього договору бере на себе зобов`язання щодо надання таких послуг із ведення бухгалтерського обліку: забезпечення дотримання на підприємстві (в установі, організації) Замовника встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання податкової та фінансової звітності у встановлені законодавством строки; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій Замовника; участь в оформленні матеріалів, пов`язаних із нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства Замовника; забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах Замовника; організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Замовника й контролю за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства; організація обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять до підприємства Замовника, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-економічної діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій; забезпечення контролю за законністю, своєчасністю й правильністю оформлення фінансових документів; забезпечення правильного нарахування й перерахування податків і зборів (податкових платежів), внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладів, заробітної плати та інших виплат і платежів, погашення в установлені строки заборгованості за позиками; здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов`язань; витрачання фонду заробітної плати; проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і основних засобів тощо.


Умовами п. п. 3.1 - 3.4 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. передбачено, що щомісячна вартість послуг Виконавця становить 10000,00 грн. згідно акту приймання-передачі наданих послуг в національній валюті України. Вартість послуг за цим договором зазначається без урахування ПДВ. Оплата послуг Виконавця здійснюється у розмірі за домовленістю сторін та зазначеного в рахунку-фактурі в обсязі наданих послуг за зазначений період. Форма розрахунків - безготівкова.


Згідно з п. п. 4.1 - 4.2 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. Виконавець зобов`язується в термін за 5 днів до закінчення періоду надання послуг інформувати Замовника про надання послуг у поточний період. Замовник має право на здійснення перевірки якості надання послуг за умови, що такі перевірки не становлять необґрунтованого втручання у господарську діяльність Виконавця.


Відповідно до п. п. 5.1 - 5.2 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. згідно з домовленостями у встановлений термін Виконавець надає Замовнику рахунок на оплату послуг та акт приймання-передачі наданих послуг, у якому наводиться опис наданих Виконавцем послуг за звітний місяць та їх вартість згідно з цим договором. Форма названого акта встановлюється Замовником, який зобов`язаний довести її до відома Виконавця при укладанні цього договору. Замовник зобов`язаний підписати акт приймання-передачі наданих послуг протягом 3-х робочих днів з моменту отримання чи в той же строк направити Виконавцю мотивовану відмову у випадку, якщо зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим Виконавцем згідно з умовами цього договору та вимогами, установленими чинним в Україні законодавством.


Положеннями п.6.1 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. закріплено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами й діє до 31.12.2020р.


З виписки по банківському рахунку ОСОБА_1 вбачається, що 04.09.2020р. ОСББ "Одісей-55" було перераховано на рахунок позивача грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. із зазначенням наступного призначення платежу: часткова оплата за бух. послуги згідно акту наданих послуг №31/08-2020 від 31.08.2020р.


15.10.2020р. ОСОБА_1 було складено акт здачі-приймання наданих послуг №15/10-2020 за договором про надання консультаційних послуг з податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку №01-05/2020 від 19.05.2020р., з якого вбачається, що вартість наданих ОСББ "Одісей-55" послуг за період з 16.08.2020р. по 08.09.2020р. складає 7670,00 грн. Слід зазначити, що акт №15/10-2020 від 15.10.2020р. з боку ОСББ "Одісей-55" підписаний не був.


15.10.2020р. ОСОБА_1 звернулась до ОСББ "Одісей-55" із претензією щодо сплати заборгованості за надані згідно умов договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. послуги, відповідно до якої позивач просила оплатити вартість наданих послуг відповідно до акту приймання-передачі №15/10-2020 від 15.10.2020р. у сумі 7670,00 грн.


23.10.2020р. ОСББ "Одісей-55" звернулось до ОСОБА_1 із претензією №6, згідно якої відповідач, посилаючись на недоліки наданих за договором №01-05/2020 від 19.05.2020р. послуг було повідомлено про розірвання договору з 05.09.2020р. без оплати.


26.10.2020р. ОСББ "Одісей-55" було складено акт-відмову від підписання складеного позивачем акту №15/10-2020 від 15.10.2020р., з огляду на наступне:


- ОСОБА_1 останній раз надавала бухгалтерські послуги 04.09.2020 р., відповідно включення до акту періоду з 04.09.2020р. по 08.09.2020р. є безпідставним 04.09.2020 р. була проведена часткова сплата за бухгалтерські послуги надані за серпень 2020р., разом з тим, як зазначено у акті-відмові в черговий раз, в усній формі, були вказані недоліки по веденню бухгалтерського обліку; після 04.09.2020р. позивач не здійснювала надання послуг з бухгалтерського обліку, та не попередила про скасування договору № 01-05/2020;


- в результаті розірвання договору з боку позивача без попередження виникла загроза зриву подачі податкової звітності, керівництву ОСББ "Одісей-55" довелося змінювати ключі до програмного забезпечення Me.Док; оплата по зміні ключа до програмного забезпечення відбулась 16.09.2020р., вартість повторного випуску ключів до програмного забезпечення Ме.Док склала 332,00 грн. До цього моменту ОСОБА_1 не подала до податкової інспекцій звіт по Єдиному соціальному внеску за серпень 2020 р. В зв`язку з випуском нових ключів до програмного забезпечення Ме.Док звіт з ЄСВ довелося здавати керівництву ОСББ "Одісей-55" на паперовому носії в останній день здачі податкової звітності.


- 10.07.2020р. звільнилась ОСОБА_2 , сплачена заробітна плата та компенсація за 10 днів невикористаної відпустки в звіті ЄСВ за липень 2020р. не були відображені, звіт поданий з помилками;
- в квартальному звіті (1ДФ) за перший та другий квартал 2020 р. не відображалися доходи на користь фізичних осіб-підприємців, дана помилка призведе до штрафних санкцій збоку контролюючих організацій;
- у другому розділі звіту 1ДФ систематично допускалась помилка у заповненні строки «Оподаткування процентів», ОСББ «Одісей-55» виплату процентів на користь фізичних осіб не здійснювало.


Слід зазначити, що на підтвердження доводів, викладених у акті-відмові від 26.10.2020р. ОСББ "Одісей-55" було надано суду платіжні доручення, перший аркуш звіту єдиного соціального внеску за серпень 2020р., заключну виписку, звіти ІДФС за перший та другий квартали 2020р.


Звертаючись до господарського суду із позовними вимогами до ОСББ "Одісей-55" позивачем було наголошено, що в порушення зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. вартість наданих позивачем послуг протягом періоду з 16.08.2021р. по 08.09.2021р. так і не була оплачена відповідачем, що стало підставою для звернення ОСОБА_1 до господарського суду із даними позовними вимогами.


Вирішуючи питання про правомірність та обґрунтованість заявлених в межах даної справи позовних вимог, суд виходить із наступного.


Згідно з ч. 2 ст. 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.


Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.


Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.


Положеннями ст. 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, та встановлено перелік способів захисту цивільних прав та інтересів.


Варто зауважити, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, у зв`язку з чим, суд повинен з`ясувати характер спірних правовідносин сторін (предмет та підставу позову), характер порушеного права позивача та можливість його захисту в обраний ним спосіб.


При цьому, особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. В свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.


Згідно з приписами ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку; зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів.


Частиною 1 ст. 173 ГК України встановлено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.


В силу статті 179 ГК України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору, зокрема, на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству.


Статтею 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Положеннями ст. 901 ЦК України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.
Згідно зі ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.


Статтями 610, 612 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Предметом заявлених ОСОБА_1 позовних вимог у межах даної справи є вимоги про стягнення вартості наданих згідно договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. послуг за період з 16.08.2021р. по 08.09.2021р. у зв`язку з відмовою ОСББ "Одісей-55" від підписання акту приймання-передачі наданих послуг акт №15/10-2020 від 15.10.2020р. та оплати вартості наданих послуг.
Відповідно до п. 5.2 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. Замовник зобов`язаний підписати акт приймання-передачі наданих послуг протягом 3-х робочих днів з моменту отримання чи в той же строк направити Виконавцю мотивовану відмову у випадку, якщо зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим Виконавцем згідно з умовами цього договору та вимогами, установленими чинним в Україні законодавством.


Як вбачається з матеріалів справи, 26.10.2020р. ОСББ "Одісей-55" було складено акт-відмову від підписання складеного позивачем акту №15/10-2020 від 15.10.2020р., з приводу якого суд зазначає наступне.

Доводи ОСББ "Одісей-55", наведені у акті-відмові від підписання акту приймання наданих послуг №15/10-2020 від 15.10.2020р., про наявність помилок у квартальному звіті (1ДФ) за перший квартал 2020р., тобто до укладення договору №01-05/2020 від 19.05.2020р., та другий квартал 2020р.; не відображення тих або інших відомостей у звіті за липень 2020р. у зв`язку із звільненням працівника, судом відхиляються, оскільки зазначені відповідачем недоліки не стосуються надання позивачем послуг за період з 16.08.2021р. по 08.09.2021р.


Слід зазначити, що із складеного ОСББ "Одісей-55" акту-відмови від 26.10.2020р. вбачається, що останній підтверджує факт надання ОСОБА_1 послуг за договором до 04.09.2020р. включно.


Згідно з ч. 1 ст. 75 ГПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв`язку з примусом. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.


З огляду на вищевикладене, враховуючи закріплені приписами ст. 75 ГПК України підстави для звільнення від доказування, приймаючи до уваги визнання ОСББ Одісей-55" факту надання ОСОБА_1 послуг за договором по 04.09.2020р. включно, господарський суд доходить висновку, що ОСББ "Одісей-55", починаючи з 05.09.2020р. було обізнано про необхідність вжиття заходів для подання звіту по Єдиному соціальному внеску за серпень 2020р. Таким чином, доводи відповідача у названій частині не спростовують факту надання позивачем послуг за договором №01-05/2020 від 19.05.2020р. до 04.09.2020р. включно, а, отже, підстави для звільнення відповідача від обов`язку здійснити оплату вартості наданих послуг відсутні.


Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи доводи ОСББ "Одісей-55", викладені у відмові від підписання акту приймання наданих послуг №15/10-2020 від 15.10.2020р., які не стосуються надання позивачем послуг протягом спірного періоду, господарський суд доходить висновку про наявність у відповідача обов`язку здійснити оплату вартості наданих ОСОБА_1 послуг протягом періоду з 16.08.2020р. по 04.09.2020р.


Крім того, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що 04.09.2020р. відповідачем було перераховано на рахунок позивача грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. із зазначенням наступного призначення платежу: часткова оплата за бух. послуги згідно акту наданих послуг №31/08-2020 від 31.08.2020р. Слід зазначити, що ОСОБА_1 в процесі розгляду справи було повідомлено, щопідписаний примірник вказаного акту відповідачем повернутий не був. Наведене дозволяє суду зробити висновок, що будь-яких зауважень або претензій стосовно виконаних позивачем послуг за серпень 2020р. з боку відповідача пред`явлено не було, що, в свою чергу, дозволяє суду дійти висновку про доведеність позивачем факту надання послуг у серпні 2020р., а, отже, і обґрунтованість вимог про стягнення із відповідача їх вартості.


Враховуючи заперечення ОСББ "Одісей-55" щодо надання позивачем будь-яких послуг, починаючи з 05.09.2020р., а також відсутність в матеріалах справи доказів на підтвердження надання позивачем послуг протягом періоду з 05.09.2020р. по 08.09.2020р. господарський суд доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні заявлених ОСОБА_1 позовних вимог до ОСББ "Одісей-55" в частині стягнення вартості наданих протягом вказаного періоду послуг.


Умовами п.3.1 договору №01-05/2020 від 19.05.2020р. передбачено, що щомісячна вартість послуг Виконавця становить 10000,00 грн. згідно акту приймання-передачі наданих послуг в національній валюті України.
З виписки по банківському рахунку ОСОБА_1 вбачається, що 04.09.2020р. ОСББ "Одісей-55" було перераховано на рахунок позивача грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. із зазначенням наступного призначення платежу: часткова оплата за бух. послуги згідно акту наданих послуг №31/08-2020 від 31.08.2020р.


Враховуючи часткову оплату відповідачем вартості наданих у серпні 2020р. послуг, господарський суд доходить висновку, що заборгованість ОСББ „Одісей-55 перед ОСОБА_1 за договором №01-05/2020 від 19.05.2020р. протягом періоду з 16.08.2020р. по 31.08.2020р. складає 5000,00 грн. При цьому, заборгованість за надані протягом періоду з 01.09.2020р. по 04.09.2020р. послуги складає 1333,32 грн. (10000,00 грн. / 30 днів = 333,33 грн. вартість послуг за один день 333,33 грн. * 4 дні = 1333,32 грн.). Наведене має наслідком необхідність часткового задоволення заявлених ОСОБА_1 позовних вимог шляхом присудження до стягнення із ОСББ "Одісей-55" заборгованості у розмірі 6333,32 грн., в іншій частині позову необхідно відмовити.


Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).


Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.
Підсумовуючи викладене вище, господарський суд доходить висновку щодо необхідності часткового задоволення заявлених фізичною особою-підприємцем Моголдян Тетяною Михайлівною до об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одісей-55" позовних вимог шляхом присудження до стягнення на користь позивача суми основного боргу у розмірі 6333,32 грн. В решті позову необхідно відмовити.


Відповідно до п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в дохід бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору.


Враховуючи звільнення ОСОБА_1 від сплати судового збору за звернення до суду із даним позовом, господарський суд доходить висновку про наявність правових підстав для присудження з об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одісей-55" судового збору у розмірі 1 735,68 грн. в дохід державного бюджету.


Керуючись ст. ст. 86, 129, 236, 238, 240 ГПК України, суд,-


ВИРІШИВ:


1. Позов задовольнити частково.
2. Стягнути з об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одісей-55" /65088, Одеська обл., м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 55-Ж; ідентифікаційний код 43072089/ на користь фізичної особи-підприємця Моголдян Тетяни Михайлівни / АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 / заборгованість у розмірі 6 333,32 грн. /шість тисяч триста тридцять три грн. 32 коп./.
3. Стягнути з об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одісей-55" /65088, Одеська обл., м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 55-Ж; ідентифікаційний код 43072089/ в дохід державного бюджету /отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача: UA908999980313111256000026001; код класифікації доходів бюджету: 22030106/ судовий збір у розмірі 1 735,68 грн. /одна тисяча сімсот тридцять п`ять грн. 68 коп./.
4. В решті позову відмовити.


Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.


Накази видати після набрання рішенням законної сили.


Відповідно до ст. ст. 254, 256 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції до Південно-Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту рішення суду.
Повний текст рішення складено 08 червня 2021 р.


Суддя С.П. Желєзна
(источник https://reyestr.court.gov.ua)И главный вопрос. Имели ли место мошеннические действия со стороны руководства ОСМД?
Поделиться в соцсетях

Комментарии 6

 1. Василий П.
  Василий П. от 11 июня 2021 15:04
  Из текста решения видно, что руководитель ОСМД, в лице, как я понимаю, Коваля, сознательно не оплатил бухгалтеру часть средств по договору оказания услуг, при этом он (Коваль) признает, что фактически бухгалтер работал до 4 сентября 2020 года? Однако момент что он устно предупреждал бухгалтера о некачественных услугах судом не может быть принят за доказательство. Получается что Коваль осознавал свои действия, когда отказался оплачивать. Это можно было бы назвать признанием вины. С одной стороны именно осознанное действие в данном случае может указывать, что в действиях должностного лица имелись признаки мошенничества, но советую обратиться в уполномоченные органы для определения всех факторов, которые стали бы основанием для возбуждения уголовного дела.
  Если бы Коваль забыл оплатить, то вопросов было бы меньше. Но халатность тоже наказуема. По тексту решения суда он даже написал претензию, а это может значить что он сознательно и намеренно не оплачивал, однако, стоит учитывать, что по его мнению устные замечания по качеству услуг будут является обоснованием его действий.

  В любом случае такое событие для ОСМД непозволительная роскошь. Руководство ОСМД избирается на общем собрании, поэтому выбирать вам, собственникам.
  1. Андрій
   Андрій от 11 июня 2021 15:34
   Якщо я правильно зрозумів то вирішенням питання є добровільна оплата зі своєї кишені?
   Інакше завдано збитків ОСББ. Це моя думка.
   Тобто зараз будь-який власник може звернутися у правоохоронні органи. Це жах.
 2. Миха
  Миха от 11 июня 2021 23:24
  А кто был за юриста в осмд. Кто писал ту муть? Не глава ревизионки? П...ц  лифт поломан, суд проиграли, да и говорят что протокол собрания не смогли зарегистрировать Кто в курсе?
 3. Василий П.
  Василий П. от 12 июня 2021 17:05
  Цитата: Андрій
  Якщо я правильно зрозумів то вирішенням питання є добровільна оплата зі своєї кишені?
  Інакше завдано збитків ОСББ. Це моя думка.
  Тобто зараз будь-який власник може звернутися у правоохоронні органи. Це жах.
  Да. Я бы написал заявление в прокуратуру и в полицию, как минимум. Сам факт существования решения суда является основанием.

  Цитата: Миха
  А кто был за юриста в осмд. Кто писал ту муть? Не глава ревизионки? П...ц  лифт поломан, суд проиграли, да и говорят что протокол собрания не смогли зарегистрировать Кто в курсе?
  В ОСМД есть юрист? А глава ревизионной комиссии до сих пор Руссол?
  Если то что Вы говорите правда про протокол собрания то можно констатировать, что в ОСМД нет легитимного руководства. Узнайте у них. Кстати интересно что сказано в Уставе. По данным регистратора на 11.06.2021 уполномоченным лицом ОСМД является Коваль. Вам к нему, если он захочет объяснять.

 4. Пармезан
  Пармезан от 6 июля 2021 16:37
  Трали вали трали вали. А регистратору взятку дали? Маковей уже руководитель🤣🤣
  1. Рокфор
   Рокфор от 9 июля 2021 23:03
   Может и так. Говорят за 500 Уе можно стать председателем без собраний.
   А вот за Маковей информация не актуальная. Теперь у руля Ноздрiна
Добавить комментарий

Оставить комментарий